18.3.18

Signeu la iniciativa MinoritySafepack per la diversitat a Europa


A la Unió Europea hi ha
uns 50 milions de persones
que pertanyen a una minoria nacional o a comunitat lingüística minoritària.
Aquest és un dels secrets d'Europa més ben guardats

Contribueixen fortament a la diversitat lingüística i cultural d'Europa. Juntament amb altres europeus volem definir el futur d'Europa; un futur en el qual no només es tinguin en compte les grans llengües o cultures dominants, sinó també les minories. Per tant, volem protecció i suport per a la preservació de la nostra identitat. Això és el que la Minority SafePack Initiative demana.


Les minories fan que Europa sigui més rica.
Firmeu la petició i ajudeu a proporcionar un futur millor per a les minories nacionals i comunitats lingüístiques d'Europa!


Per què donem suport a la Iniciativa Minority SafePack?
El lema de la Unió Europea és "In varietate concordia - Units en la diversitat". El propòsit de la Iniciativa Minority SafePack és encoratjar la Unió Europea a complir el seu lema i millorar la protecció de les persones que pertanyen a minories nacionals i lingüístiques i reforçar la diversitat cultural i lingüística a la Unió. La Unió Europea ha ignorat aquestes sol·licituds massa sovint en el passat i ha deixat que les qüestions de la minoria siguin abordades a nivell d'un Estat membre o per altres organitzacions internacionals.

Què volem?
Volem que la Unió Europea es responsabilitzi i es converteixi en un autèntic promotor de la diversitat cultural i lingüística a tot Europa. Volem que els criteris de Copenhaguen sobre la protecció dels drets de les minories siguin observats també pels Estats membres de la UE.

Què proposem?
La iniciativa Minority SafePack inclou onze propostes originals, nou de les quals van ser registrades per la Comissió Europea:
 • Recomanació de la UE per a la protecció i promoció de la diversitat cultural i lingüística
 • Programes de finançament per a petites comunitats lingüístiques
 • La creació d'un Centre de Diversitat de la Llengua
 • Que els objectius dels fons de desenvolupament regional de la UE incloguin la protecció de les minories nacionals i la promoció de la diversitat cultural i lingüística
 • Recerca sobre el valor afegit de les minories a les nostres societats i a Europa
 • Aproximació de la igualtat de les minories apàtrides, com els gitanos
 • Una llei europea de drets d'autor, de manera que es pugui gaudir de serveis i emissió en llengua materna
 • Llibertat de servei i recepció de continguts audiovisuals a les regions minoritàries
 • Exclusió de blocs de suport regional (estatal) per a la conservació de la cultura minoritària, els mitjans de comunicació i el patrimoni cultural.

La iniciativa MinoritySafepack està recolzada per l'Intergrup del Parlament Europeu per les Minories, les Comunitats Nacionals i les Llengües.

Som molt a prop, ja tenim 840.000 signatures, però necessitem 1.000.000 i només tenim 3 setmanes. Ens hi juguem molt i tot depén de vosaltres: aquesta oportunitat no es repetirà! Si us plau, signeu i compartiu la iniciativa.

Demanem a la UE que adopti una sèrie de mesures jurídiques per millorar la protecció de les persones pertanyents a minories nacionals i lingüístiques i per reforçar la diversitat cultural i lingüística a la Unió, incloent-hi polítiques en els àmbits de les llengües regionals i minoritàries, de l'educació i la cultura, els continguts audiovisuals d' altres mitjans de comunicació, així com suport regional i estatal.

Per informar-vos, signar i compartir aneu a http://www.minority-safepack.eu/. Feu-ne difusió entre les vostres xarxes!

Signeu: http://www.minority-safepack.eu/#sign_in

Firma la iniciativa MinoritySafepack por la diversidad en Europa


En la Unión Europea hay
unos 50 millones de personas
que pertenecen a una minoría nacional o comunidad lingüística minoritaria.

Este es uno de los secretos de Europa mejor guardados
Contribuyen fuertemente a la diversidad lingüística y cultural de Europa. Junto con otros europeos queremos definir el futuro de Europa; un futuro en el que no sólo se tengan en cuenta las grandes lenguas o culturas dominantes, sino también las minorías. Por lo tanto, queremos protección y apoyo para la preservación de nuestra identidad. Esto es lo que la Minority SafePack Initiative pide.

Las minorías hacen que Europa sea más rica.
Firme la petición y ayuda a proporcionar un futuro mejor para las minorías nacionales y comunidades lingüísticas de Europa!


¿Por qué apoyamos la Iniciativa Minority SafePack?
El lema de la Unión Europea es "In varietate concordia - Unidos en la diversidad". El propósito de la Iniciativa Minority SafePack es alentar la Unión Europea a cumplir su lema y mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y reforzar la diversidad cultural y lingüística en la Unión. La Unión Europea ha ignorado estas solicitudes con demasiada frecuencia en el pasado y ha dejado que las cuestiones de la minoría sean abordadas a nivel de un Estado miembro o por otras organizaciones internacionales.

¿Qué queremos?
Queremos que la Unión Europea se responsabilice y se convierta en un verdadero promotor de la diversidad cultural y lingüística en toda Europa. Queremos que los criterios de Copenhague sobre la protección de los derechos de las minorías sean observados también por los Estados miembros de la UE.

Qué proponemos?
La iniciativa Minority SafePack incluye once propuestas originales, nueve de las cuales fueron registradas por la Comisión Europea:
 • Recomendación de la UE para la protección y promoción de la diversidad cultural y lingüística
 • Programas de financiación para pequeñas comunidades lingüísticas
 • La creación de un Centro de Diversidad de la Lengua
 • Que los objetivos de los fondos de desarrollo regional de la UE incluyan la protección de las minorías nacionales y la promoción de la diversidad cultural y lingüística
 • Investigación sobre el valor añadido de las minorías en nuestras sociedades y en Europa
 • Aproximación de la igualdad de las minorías apátridas, como los gitanos
 • Una ley europea de derechos de autor, de manera que se pueda disfrutar de servicios y emisión en lengua materna
 • Libertad de servicio y recepción de contenidos audiovisuales en las regiones minoritarias
 • Exclusión de bloques de apoyo regional (estatal) para la conservación de la cultura minoritaria, los medios de comunicación y el patrimonio cultural.

La iniciativa MinoritySafepack está apoyada por el Intergrupo del Parlamento Europeo para las Minorías, las Comunidades Nacionales y Lenguas.

Estamos muy cerca, ya tenemos 840.000 firmas, pero necesitamos 1.000.000 y sólo tenemos 3 semanas. Nos jugamos mucho y todo depende de vosotros: esta oportunidad no se repetirá! Por favor, firme y compartir la iniciativa.

Pedimos a la UE que adopte una serie de medidas jurídicas para mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y para reforzar la diversidad cultural y lingüística en la Unión, incluyendo políticas en los ámbitos de las lenguas regionales y minoritarias, de la educación y la cultura, los contenidos audiovisuales de otros medios de comunicación, así como apoyo regional y estatal.

Para informarse, firmar y compartir vaya a http://www.minority-safepack.eu/ . Haga difusión entre sus redes!Firme: http://www.minority-safepack.eu/#sign_in

Sign: Minority SafePack Initiative

In the European Union there are
about 50 million people
who belong to a national minority or a
minority language community.
 
 
 
THIS IS ONE OF EUROPE’S BEST KEPT SECRETS

They make a strong contribution to the linguistic and cultural diversity of Europe. Together with other Europeans they want to define the future of Europe; a future in which not only large languages or dominant cultures, but also minorities are taken into account. Therefore they want protection and support for the preservation of their identity. This is what the Minority SafePack Initiative calls for.

Minorities make Europe richer!
Sign the petition and help provide a better future for the national
minorities and language communities of Europe!


Why support the Minority SafePack Initiative?
The motto of the European Union is “In varietate concordia – United in diversity”. The purpose of the Minority SafePack Initiative is to encourage the European Union to live up to its motto and to improve the protection of people belonging to national and linguistic minorities and strengthen cultural and linguistic diversity in the Union. The European Union has ignored these requests too often in the past, and has left the minority issues to be dealt with on a Member State level, or by other international organisations.

What do we want?
We want the European Union to take responsibility and become a genuine promoter of cultural and linguistic diversity across Europe. We want the Copenhagen Criteria on protecting the rights of minorities to be observed also by the Member States of the EU.

What do we propose?
The Minority SafePack Initiative includes eleven original proposals, nine of which were registered by the European Commission:
 • EU-Recommendation for the protection and promotion of cultural and linguistic diversity
 • Funding programmes for small linguistic communities,
 • The creation of a Language Diversity Centre
 • The objectives of EU’s regional development funds to include the protection of national minorities and the promotion of cultural and linguistic diversity
 • Research about the added value of minorities to our societies and Europe
 • Approximating equality for stateless minorities e.g. Roma
 • A single European copyright law, so that services and broadcast can be enjoyed in the mother tongue
 • Freedom of service and reception of audio-visual content in the minority regions
 • Block exemption of regional (state) support for minority culture, media and cultural heritage conservation.

Sign: http://www.minority-safepack.eu/#sign_in

17.3.18

Presentació a Barcelona de l'estudi sobre el paper del DiRSE a la nova empresa


Aquest dimarts vam assistir a l'acte de presentació a Barcelona de l'estudi que DIRSE ha realitzat amb LL&C i del qual es pot extreure que el director de responsabilitat social guanya en influència i s'acosta al model de negoci. A l'acte hi van assistir més de 20 professionals del sector de la sostenibilitat.

L'estudi analitza en profunditat els nous reptes als quals s'enfronten les empreses i posa en evidència com la responsabilitat tindrà un paper fonamental per a la seva gestió i resolució satisfactòria.

Durant la trobada s'han desgranat els eixos que poden orientar els dirses per al desenvolupament d'aquesta funció integradora. Maria Cura, sòcia i directora general de LLORENTE & CUENCA Barcelona, ​​ha apuntat "la rellevància que té avui en dia per a les empreses actuar d'una manera responsable i comunicar les seves accions d'una manera honesta i conscient". I ha continuat: "Per a això cal que el dirse es posicioni com un prescriptor del negoci responsable dins de la seva pròpia companyia".

Per la seva banda, Dulcinea Mejide, delegada de DIRSE a Catalunya i directora de Desenvolupament Sostenible de Suez, ha explicat que "els dirses ja no poden conformar-se amb fer informes de sostenibilitat o programes de voluntariat corporatiu, s'han de convertir en intraemprenedors amb una visió ètica i compromesa, la qual cosa només és possible si reben aquesta comanda del propi CEO".

Durant la jornada, Georgina Rosell, directora i responsable de l'àrea d'RSC i Fundacions Corporatives de LLORENTE & CUENCA, va traslladar als assistents les principals conclusions de l'estudi.

L'acte també ha acollit una taula de debat que ha analitzat els reptes i oportunitats del dirse davant la nova empresa moderada per Choni Fernández, directora de Serveis Centrals de PortAventura. Compres, Logística i Responsabilitat Corporativa, i que ha comptat amb la participació de Silvia Agulló, directora de Negoci Responsable i Reputació del Grup DKV; Beatriz Bayo, directora de RSC de Mango; i Albert Carné, director de RSC de Banc Sabadell. Una de les principals conclusions que es va extreure de l'estudi és la necessitat d'impulsar la transformació de les empreses des del "com" es fan les coses, identificar tendències amb antelació o buscar aliances són algunes de les conclusions de l'estudi.

L'estudi complet està disponible en aquest link.

Presentación en Barcelona del estudio sobre el papel del decirse a la nueva empresa

Este marte asistimos al acto de presentación en Barcelona del estudio que DIRSE realizó con LL&C y del que se puede extraer que el director de responsabilidad social gana en influencia y se acerca al modelo de negocio. Al acto asistieron más de 20 profesionales del sector de la sostenibilidad.
El estudio analiza en profundidad los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas y pone en evidencia cómo la responsabilidad tendrá un rol fundamental para su gestión y resolución satisfactoria.
Durante el encuentro se han desgranado los ejes que pueden orientar a los dirses para el desarrollo de esta función integradora. María Cura, socia y directora general de LLORENTE & CUENCA Barcelona, ha apuntado “la relevancia que tiene hoy en día para las empresas actuar de una forma responsable y comunicar sus acciones de una manera honesta y consciente”. Y ha continuado: “Para ello es necesario que el dirse se posicione como un prescriptor del negocio responsable dentro de su propia compañía”.
Por su parte, Dulcinea Mejide, delegada de DIRSE en Cataluña y directora de Desarrollo Sostenible de Suez, ha explicado que “los dirses ya no pueden conformarse con hacer informes de sostenibilidad o programas de voluntariado corporativo, deben convertirse en intraemprededores con una visión ética y comprometida, lo cual sólo es posible si reciben este pedido del propio CEO”.
Durante la jornada, Georgina Rosell, directora y responsable del área de RSC y Fundaciones Corporativas de LLORENTE & CUENCA, trasladó a los asistentes las principales conclusiones del estudio. 
El acto también ha acogido una mesa de debate que ha analizado los retos y oportunidades del dirse ante la nueva empresa moderada por Choni Fernández, directora de Servicios Centrales de PortAventura. Compras, Logística y Responsabilidad Corporativa, y que ha contado con la participación de Silvia Agulló, directora de Negocio Responsable y Reputación del Grupo DKV; Beatriz Bayo, directora de RSC de Mango; y Albert Carné, director de RSC de Banco Sabadell.
Una de las principales conclusiones que se extrajo del estudio es la necesidad de impulsar la transformación de las empresas desde el “cómo” se hacen las cosas, identificar tendencias con antelación o buscar alianzas son algunas de las conclusiones del estudio.
El estudio completo está disponible en este link

16.3.18

[mots responsables] El consum #ODS12

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 12 de Nacions Unides parla de producció i consum responsables i pretén garantir models de consum i producció sostenibles.

En el vídeo breu (1:45) faig una reflexió sobre aquest mot a partir del seu origen etimològic.

Anireu trobant altres vídeos sobre [mots responsables] en aquesta etiqueta.11.3.18

[mots responsables] L'escepticisme #ODS16

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 16 de Nacions Unides parla de pau, justícia i institucions sòlides i pretén promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

A més, una de les fites de l’ODS 16 és crear institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells, fet que lliga amb la funció de l'auditoria i l'escepticisme que han de practicar.


En el vídeo breu (2:54) faig una reflexió sobre aquest mot a partir del seu origen etimològic.

Anireu trobant altres vídeos sobre [mots responsables] en aquesta etiqueta.


[VÍDEO] No és no. Canvia el conte

 • Un vídeo ens alerta del masclisme que hi ha en els contes que expliquem
Per què encara avui (i durant 350 anys) continuem explicant als més petits que el llop es menja la Caputxeta? Per què no donem l'opció a la nena de plantar cara a l'animal enmig del bosc, de dir-li no és no i de salvar-se sola? El vídeo Canvia el conte ens fa obrir els ulls i ens alerta de com n'és, de perillós, donar als infants i joves el pitjor exemple: ser còmplices del masclisme. I com la responsabilitat de canviar la història és a les nostres mans.

El projecte Little Revolutions, aprofitant el Dia Internacional de les Dones i amb el suport de l’Institut Català de les Dones, se suma a les campanyes de visibilitat #MeToo per denunciar la normalització de la violència masclista en els contes infantils. A través d’un vídeo es vol mostrar com la història de La Caputxeta Vermella és un cas evident d’agressió sexual naturalitzada en un conte universal i aparentment innocent, i amb el qual perpetuem de forma continuada un abús que es normalitza i s’interioritza.


[VÍDEO] No es no. Cambia el cuento

 • Un vídeo nos alerta del machismo que hay en los cuentos que contamos
¿Por qué aún hoy (y durante 350 años) continuamos explicando a los más pequeños que el lobo se come a Caperucita? ¿Por qué no damos la opción a la niña de hacer frente al animal en medio del bosque, de decirle no es no y de salvarse sola? El vídeo Cambia el cuento nos hace abrir los ojos y nos alerta de cuán peligroso, dar a los niños y jóvenes el peor ejemplo: ser cómplices del machismo. Y como la responsabilidad de cambiar la historia está en nuestras manos.

El proyecto Little Revolutions se suma hoy, Día Internacional de las Mujeres, con el apoyo del Institut Català de les Dones, a las campañas de visibilidad #MeToo para denunciar la normalización de la violencia machista en los cuentos infantiles. A través de un vídeo se quiere mostrar como la historia de la Caperucita Roja es un caso evidente de agresión sexual naturalizada en un cuento universal y aparentemente inocente, y con el cual se perpetua de forma continuada un abuso que se normaliza e interioriza. 


Campuzano al Fòrum Social: cal repensar el contracte social, mirant més als joves i al tercer sector

Aquest divendres 9 de març he participat al dinar del #ForumPereTarrés amb en @carlescampuzano amb el títol "Per un contracte social".

Sintetitzo els arguments a partir de les piulades que vaig fer.

A la presentació, Josep Oriol Pujol va dir que Carles Campuzano és una de les persones que més sovint ha assistit al Fòrum i un dels representants polítics que més coneix el Tercer Sector. Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, va presentar el ponent convidat.

Campuzano va dir que cal aprofitar la conjuntura local i global per repensar el model de país, que ha de ser àmpliament compartit, profundament democràtic i europeu i que doni resposta als reptes.

Campuzano aposta per 3 dimensions en el nou contracte social:

1) Fins ara sols ens hem enfocat a jubilats però ha estat un desastre respecte infants i joves. I és la garantia que els babyboomers tindrem pensions. Hi ha una frase terrible que cal revertir: "els fills viuran per primer cop pitjor q pares". Un nou pacte social ha de prioritzar els joves i infants des d'una òptica predistributiva.

2) La lògica de la seguretat social funcionava, però amb la globalització i canvi tecnològic cal repensar-la. Més universal i vinculat als impostos i no a cotitzacions laborals, en la línia del que ja pretén Macron, diu @carlescampuzano que no comparteix l'alarmisme per la fi del treball i aposta per la formació.

Es mostra optimista pels canvis que es produiran en el mercat laboral a causa de la tecnologia. Es crearan nous llocs de treball que requeriran un esforç en formació. Formació entesa com a dret i deure tant dels treballadors com de les empreses.

3) El tercer sector i la societat civil organitzada és fonamental en la línia de més col·laboració estat empresa societat mercat. No és un debat de més o menys estat. L’atenció a la cura de les persones té un gran potencial de creixement en ocupació; convé explorar el model francès de xecs.

També caldria reobrir el debat sobre un servei cívic. El teixit associatiu ha estat fonamental per vertebrar el país i cohesionar-lo, evitar que s’esquerdi. Tot el que el reforci serà rellevant.


10.3.18

[ARTICLE] La felicitat com a valor emergent a la societat i a l'empresa

La felicitat està de moda. Fa anys que se'n parla i sembla que és un tòpic que esdevindrà cada cop més important. Si la gent té una aspiració fonamental de ser feliç, seria bo que les constitucions ho reflectissin millor i milloressin el desplegament de les polítiques públiques vers aquest objectiu, que si bé mai serà complet sí que pot marcar una prioritat respecte a altres orientacions.

Repte individual o col·lectiu? La felicitat ha de sorgir d'un mateix, no és fruit d'una voluntat externa ni, per descomptat, de cap ordre. Podríem dir-ne el mateix que respecte a la motivació laboral. Però com passa en aquests, sí que es poden crear les condicions per a afavorir-la.

Des de les polítiques públiques, caldria tenir com a referent la felicitat col·lectiva. Apuntar directament a la felicitat individual pot arribar a ser una intromissió en la intimitat. Jo sóc feliç si em dona la gana i l'estat (poder públic) no és qui per condicionar-me el meu estat (emocional). Però ja no sols és un tema de poders públics, ja que les empreses on treballem són els marcs on en el dia a dia es pot condicionar més aquesta felicitat, juntament amb els aspectes més íntims i familiars.

La responsabilitat social, doncs, pot esdevenir una funció empresarial al servei d'una inquietud de les persones, satisfer la necessitat de felicitat. Si l'empresa assumeix que té una responsabilitat envers la societat i, més en concret, respecte al grup d'interès de les persones que formen els equips de treball, l'empresa hauria de saber crear les condicions per al desplegament de la felicitat.

He dit funció empresarial per poder expressar la possibilitat de si en el futur podrà arribar a escriure's en forma d'algoritme. Ho desconec i em fa un cert temor, amb ressons conductivistes o, encara pitjor, de manipulació col·lectiva orwelliana. Però la tecnologia ens porta cap aquí i Google o Facebook saben què ens agrada i què, presumptament, ens fa feliços. Spotify sap quines cançons ens fan més feliços. En tot cas, prefereixo situar-me en el marc d'una felicitat més pupil·lar, basada en la mirada sincera, que no tutel·lar, basada en els sensors de lectura de la nostra activitat cardíaca.

Un enfocament de polítiques públiques ens porta a instruments de mesura. En el seu moment, Amartya Sen va desenvolupar un sistema que permetia mesurar el desenvolupament d'un país no solament amb el PIB sinó tenint en compte altres variables com l'esperança de vida o l'alfabetització, l'Índex de Desenvolupament Humà. Altres propostes, posteriorment, han anat més lluny, com el cas conegut del Bhutan, que calcula l'índex de felicitat del país.

Un enfocament de responsabilitat social ens porta a desenvolupar un model d'empresa saludable. No es tracta d'una organitzación on hi hagis d'entrar amb la rialla! Es tracta que l'empresa creï les condicions de salut, valors, marc de relacions i comunicació i estil de vida que permetin que les persones puguin desenvolupar-se com a persones i com a professionals, que puguin tenir un marc afectiu i de reconeixement positiu, que puguin créixer en salut i plenitud. Això no és paternalisme ni molt menys, però no totes les organitzacions tenen una cultura que pugui estar preparada per a fer el salt i comprendre que l'empresa té una responsabilitat envers les persones la qual s'ha d'articular sota la perspectiva d'una evolució gradual en la cultura organitzacional i de manera dialogada.

La felicitat no es pot imposar, però podem mostrar que no és una qüestió menor i d'interès exclusivament particular. Decidir quins valors socials volem que siguin rellevants, que siguin fomentats, és una tasca col·lectiva i forma part del que en diem un territori socialment responsable, una societat que és capaç de marcar quin són els reptes del territori que poden ser abordats sinèrgicament des les organitzacions, públiques, socials o privades.

Com a membres d'una empresa, una organització, un poble o una societat hauríem de desenvolupar la capacitat col·lectiva de consensuar quins valors o principis han de promoure's i quins han de ser remoguts en l'escala sempre difusa i en moviment dels valors socials. Algunes empreses, en els darrers lustres i en el marc del desenvolupament de l'RSE, han tingut el coratge de fer que els valors corporatius siguin establerts en part pels propis integrants. Per exemple, dos valors decidits des de la direcció i un col·lectivament pels treballadors. I arribarà el dia que una empresa, de tres valors, un el decidirà la clientela, perquè els valors acaben determinant les relacions amb tots els grups d'interès.

En l'esfera pública, també podem optar conscientment i col·lectivament per alinear-nos amb el valor de la felicitat. Sovint moltes reivindicacions van acompanyades, si no de formes violentes, sí de maneres amargues basades en el distanciament i l'enfrontament que dificulten cercar el punt de trobada i la posterior reconciliació. La cultura de la mediació, per exemple, afavoreix que la confrontació de punts de vista i d'interessos, es pugui portar a terme sota una perspectiva més positiva que no erosiona la felicitat. En el cas del procés sobiranista a Catalunya, l'anomenada Revolució del Somriure seria un magnífic exemple de com s'ha aconseguit que una reivindicació multitudinària incorpori transversalment un valor de felicitat, expressat amb els somriure, i que s'hagi operativitzat fins al punt de deixar les deixalles recollides després de manifestacions de més prop de dos milions de persones.

Nacions Unides va decretar el 20 de març Dia Internacional de la Felicitat, per reconèixer la rellevància de la felicitat i el benestar com aspiracions universals dels éssers humans i la importància de la seva inclusió en les polítiques de govern. I convida els poders públics, les ONG, la societat civil i els particulars a fomentar el Día i els valors que implica. Curiosíssimament la resolució no cita les empreses entre els destinataris de la proclama! Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són transversals i, si bé no expliciten la felicitat, aquesta es pot trobar especialment en alguns:

   

La felicitat pot ser un valor corporatiu, expressat directament o bé per mitjà d'altres valors relacionats com podria ser l'autoestima, la salut, el desenvolupament personal, però com tots els valors ha d'articular-se en mesures concretes. Una acció empresarial ben concreta pot ser adaptar els seus horaris de funcionament a la reforma horària i, alhora, facilitar la flexibilitat horària, la conciliació de la vida laboral i familiar o el teletreball. I moltes coses més, que finalment han de formar part d'un enfocament global d'empresa saludable.

La Paradoxa d'Easterlin estableix que, a partir d'uns certs ingressos, tenir-ne més ja no aporta més felicitat. Això qüestionava la teoria dels economistes tradicionals, que havien determinat que el consum aportava la felicitat. I a partir d'una certa teorització, s'arriba avui dia a parlar de l'Economia de la Felicitat.

Felicitat, alegria, joia, plenitud, riquesa, eudaimònia, mindfulness, absència de desig? Són molts els conceptes que es barregen. El que és evident és que no ens referim a un moment d'alegria, entesa aquesta com un sentiment que es manifesta amb signes exteriors com el somriure, sinó a una vivència interior, intesa i duradora, de joia o, en darrer terme, a una vida de plenitud, d'eudaimònia, que deia Aristòtil. Tècniques com el mindfulness ens hi poden ajudar. I l'absència de desig? En tot cas, no desitjar posseir-ho tot, pretendre tot allò que no tenir o que difícilment podrem assolir.

Tenir o ser? S'ha dit des de les filosofies i les religions que per atànyer la felicitat ens hem d'orientar més al ser que al tenir. El mercat si més no ens està traslladant del tenir a l'usar: en un context de desmaterialització de l'economia, de creació de valor a partir d'actius intangibles, d'evolució dels models de venda cap a servitització i d'economia col·laborativa, es tendeix a valorar més poder usar que tenir, fet que ens podria acostar a la felicitat en la mesura que treure pes al tenir pot alliberar les forces del ser. Seria una hipòtesi.

El voluntariat d'empresa és una acció concreta que algunes empreses estan afavorint o organitzant per tal que persones de l'equip destinin una part del seu temps lliure i, de vegades, amb facilitats per part de l'empresa i disponibilitat d'una borsa d'hores, amb un objecte social de natura no empresarial. Normalment implica la col·laboració el algun projecte social d'una entitat sense ànim de lucre. D'alguna manera, a banda del servei a la comunitat, aquestes iniciatives afavoreixen que les persones puguin desenvolupar-se en contextos diferents, relacionar-se amb gent i equips diversos, fer front a situacions complexes, crèixer en actituds i en habilitats i realitzar-se com a persona. El voluntariat, donar-te als altres sense esperar res a canvi, genera felicitat.

Us recomano el capítol "Els diners fan la felicitat?" del programa Economia en colors que va protagonitzar Xavier Sala-Martín per a TV3. La conclusió final és que moltes coses que fem i que per elles mateixes ens aporten felicitat, quan les fem totes alhora, ens generen infelicitat perquè la multitasca sovint genera estrés. Potser tant a la vida personal com a la vida laboral, hauríem de aprendre a gestionar la complexitat d'una manera més ordenada que no ens generi ofec. Ja no es tracta d'un problema de com assolir la felicitat sinó de com defugir la infelicitat, o els casos de suïcidis recurrents que algunes empreses han patit. La hipòtesi seria, doncs, que concentrar-nos més en una tasca i no viure surfeant en mil i una tasques ens faria més feliços perquè podríem gaudir intensament del plaer de fer una cosa que professionalment ens emplena. I el més curiós és que segurament seríem més productius, amb menys errors, més oberts a innovar. i amb una millor comunicació amb els companys.
Durant molts anys la classe amb més demanda a Harvard va ser la d'Introducció a l'Economia. Però des de fa uns anys és una classe sobre la felicitat del psicòleg Tal Ben-Shahar. La felicitat està de moda i el programa intenta respondre a l'eterna pregunta de si els diners fan la felicitat. En parlem amb la psicòloga Patrícia Ramírez, el biòleg Pere Estupinyà i el lama Wangchen. Però com mesuren la felicitat els economistes?

Mesurant el benestar
Llibres
Revistes